High Level Panel rapport: MDG’s wegens succes verlengd

Afgelopen week presenteerde het High-level Panel het rapport over de post-2015 Millennium Development Goals (MDGs). Dit rapport blikt vooruit op de discussie die later dit jaar (25 september) in New York zal plaatsvinden. De twaalf nieuwe doelen die in het rapport worden voorgesteld zijn grotendeels in lijn met de eerdere Millenniumdoelen, maar laten ook nieuwe belangrijke invloeden zien. Vice Versa maakte een overzicht.

Het High Level Panel rapport begint met een samenvatting van alle successen van het MDG beleid tot nu toe. Zo is er een sterke daling in de absolute armoede waarbij een half miljard minder mensen onder de armoede grens van $1.25 per dag leven. Ook het kindsterftecijfer is afgenomen met 30 procent en 25% minder malaria sterfgevallen. Reden dus tot hoop en voortzetting van de Millennium agenda, volgens de zevenentwintig leden van het High level panel. Tegelijkertijd erkennen de panelleden wel dat huidige mondiale trends de agenda dusdanig beïnvloeden dat herziening en aanvulling van de doelstellingen nodig is.

Vijf mondiale trends

Het rapport beschrijft vijf globale ontwikkelingen die van invloed zijn op de inspanningen omtrent internationale samenwerking in de toekomst. De eerste is de versterkte aandacht voor inclusiviteit, gelijkheid en gelijkwaardigheid. Het credo ‘leaving no one behindhet betrekken van iedereen bij economische ontwikkeling – wordt alleen al tien keer genoemd in het rapport. De tweede mondiale trend die het panel naar voren schuift is klimaatverandering, waarbij duurzame productie en consumptiepatronen steeds belangrijker worden.

Het High Level Panel rapport spreekt over een trend waarbij de private sector de motor van economische groei is en werkgelegenheid schept. Een goed handels- en ondernemersklimaat creëren zal volgens de experts de komende jaren van groot belang zijn. In deze samenwerking is volgens het rapport ook een belangrijke waakhondfunctie weggelegd voor maatschappelijke organisaties. Verder worden transparantie en goed bestuur steeds belangrijker om de internationale vrede en veiligheid te garanderen.

Als vijfde ontwikkeling ziet het panel grote mogelijkheden voor nieuwe mondiale samenwerking. Bedrijven, nationale en lokale regeringen, wetenschappers, het maatschappelijk middenveld, internationale instituties, stichtingen en filantropen, wetenschappers, en, niet te vergeten, mensen. ‘Mensen moeten centraal staan in mondiale samenwerking’, aldus het rapport.

Twaalf doelen

Waren er eerst acht MDGs, zo stelt het panel nu voor om twaalf doelen op te stellen. Het eerste doel blijft gelijk: de bestrijding van armoede. Waar echter eerst nog de uitroeiing van extreme armoede en honger de hoogste prioriteit kreeg is er nu meer aandacht voor ongelijkheid en non-monetaire andere vormen van armoede. Het voorheen derde MDG om alle kinderen basisonderwijs te verschaffen, verruilt haar plaats nu met de doelstellingen op het gebied van onderwijs die zich nu niet alleen meer richten op basisonderwijs, maar op ‘lifelong learning’.

Verbeterde gezondheid is als vierde doel de categorie waar de drie eerdere MDGs, het tegengaan van kindsterfte, verbetering van de gezondheid van moeders en Bestrijding van hiv/aids, malaria en andere dodelijke ziektes, onder zijn gebracht. Voedselzekerheid en betere voeding door een verhoogde landbouwproductiviteit is het vijfde speerpunt. Daarnaast is er extra aandacht voor de water- en sanitatie problematiek. Een nieuw doel is die van toegang tot (duurzame) energie. Er moet universele toegang komen tot energie en er moet een verdubbeling komen van groene energie. Het gebruik van fossiele brandstoffen moet worden beperkt.

Doel acht moet zorgen voor werkgelegenheid, met special nadruk op jongeren. Hoewel er geen ‘one-size-fits-all’ model bestaat, moet het hierbij wel gaan om fatsoenlijke banen met een eerlijk loon. Inclusieve groei en een goed ondernemingsklimaat hoort ook onder deze doelstelling.

In tegenstelling tot de Millenniumdoelstellingen, is er in de nieuwe agenda een duidelijke aandacht voor duurzaamheid en het beheer van natuurlijke hulpbronnen. Ecosystemen moeten worden behouden; ontbossing, verwoestijning en degradatie van de bodem moet worden tegengegaan. De waarde van de natuur moet meegenomen worden in de prijs en het BNP.

Goed bestuur en effectieve overheidsinstanties en instituties zijn de volgende speerpunten in het rapport, waarbij een regionale aanpak wordt aangemoedigd. Dit ook om de volgende prioriteit die het High level panel opstelt te garanderen: de versterkte aandacht vrede en veiligheid. Kinderen zijn hierbij een speciale doelgroep waarvoor het panel de aandacht vraagt. De invloed van mondiale processen zoals mensen en wapenhandel, sterke fluctuatie van marktprijzen en de handel in grondstoffen worden door het rapport erkend als schadelijk op het realiseren van vrede en veiligheid.

Tot slot is er een geheel nieuw doel aan het rijtje toegevoegd en dat is het creëren van een ‘global enabling environment’ en het faciliteren lange termijn bronnen van financiering. Volgens het High level panel zullen ontwikkelingsgelden in zekere mate nog nodig zijn voor ontwikkelingslanden, maar zullen toekomstige inspanningen op het gebied van internationale samenwerking steeds meer gericht zijn op handel. Het panel voorspelt dat in 2030 private investeringen zoals pensioenfondsen, private ondernemingen, ontwikkelingsbanken en andere investeerders de belangrijkste bronnen van financiering voor ontwikkelingslanden worden.

Ook stelt het rapport dat fermer optreden tegen belastingontwijking en ontduiking van essentieel belang is voor economisch duurzame internationale samenwerking. Overheden moeten hiertoe samenwerken met het bedrijfsleven om het belastingsysteem transparanter en coherent te maken. Daarnaast worden ook landbouwsubsidies expliciet genoemd als handelsverstorende belemmering.

Economische groei

Het klimaat, vrede en veiligheid komen prominent terug in de prioriteitenlijst die het High Level Panel heeft opgesteld en ook de aandacht voor goed bestuur en transparantie is kenmerkend. Het rapport spoort aan een regionale aanpak te hanteren om dit te garanderen.

Daarnaast kent het rapport ook een aantal nieuwe speerpunten zoals het aanpakken van belastingontduiking en ontwijking en het in kaart brengen en terugdringen van illegale en onwettige financiële stromen. Het rapport legt ook een grote nadruk op open data. Het panel raadt aan om een Global Partnership on Development Data op te richten.

Een overkoepelend thema is het aanpakken van de steeds grotere ongelijkheid, vooral in middeninkomenlanden. Zo stelt het rapport dat ‘iedereen belang heeft bij het aanpakken van welvaartongelijkheid’. Het rapport constateert dat de 1,2 miljard armste mensen van de wereld goed zijn voor slechts 1 % van de wereldconsumptie en de rijkste miljard voor 72%.

De algehele tendens van het High Level Panel rapport lijkt een versterkte focus op handel en economische groei. Zo stelt het rapport dat een grote economische transformatie door middel van technologie, innovatie en handel de motor van ontwikkeling is en extreme armoede kan doen verdwijnen. Het bedrijfsleven krijgt in deze agenda van economische diplomatie een prominente rol toebedeeld en maatschappelijke organisaties worden aangespoord meer met deze private partijen samen te werken.

Download het gehele High-Level Panel rapport hier. Lees ook later op deze site de reacties op het rapport. 

Auteur
Selma Zijlstra

Datum:
03 juni 2013