OS blijft belangrijk, maar steun budget neemt af

Het belang dat de Nederlandse bevolking hecht aan ontwikkelingssamenwerking blijft in 2012 onverminderd groot. Ondanks deze aanhoudende steun vindt bijna de helft van de bevolking dat het overheidsbudget voor ontwikkelingssamenwerking moet worden verkleind. Dit blijkt uit de peiling Nederlanders & Mondiaal Burgerschap 2012, voorheen de Barometer Internationale Samenwerking.

Het aantal Nederlanders dat het zeer belangrijk vindt om arme landen zich te helpen ontwikkelen blijft ten opzichte van 2011 een stabiele meerderheid: 64 procent. Een klein deel van de bevolking (7%) vindt dit helemaal niet belangrijk. Toch vindt tegelijkertijd bijna de helft van de Nederlanders (48%) dat het overheidsbudget voor ontwikkelingssamenwerking moet worden verkleind. Daar staat tegenover dat een even grote groep vindt dat het budget gelijk moet blijven (44%) of verhoogd moet worden (4%). De hoogte van het inkomen heeft geen invloed op het al dan niet steunen van bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking. Politieke voorkeur wel. Niet verrassend willen stemmers van GroenLinks, Christen Unie en SGP het minst vaak bezuinigen en PVV-aanhangers het vaakst.

Bezuinigingen

Het is voor het eerst sinds NCDO het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking meet dat het percentage dat het overheidsbudget wil verkleinen groter is dan het deel dat het budget wil handhaven. Dit ondanks het feit dat er de afgelopen jaren al flink is bezuinigd op de overheidsuitgaven voor ontwikkelingssamenwerking. Hierbij moet worden opgemerkt dat eerder onderzoek van NCDO dit jaar laat zien dat slechts een derde van de Nederlanders op de hoogte is van het feit dat er in de afgelopen twee jaar is bezuinigd. Bovendien overschatten zij overheidsbudget sterk. Zeer waarschijnlijk speelt de aanhoudende recessie een rol in de motivatie om het budget te willen verkleinen. Uit de Barometer Internationale Samenwerking in 2011 bleek dat de voornaamste reden om het budget te willen verminderen was dat Nederlanders vinden dat eerst de eigen economie op orde moet komen.

Altruïsme

Hoger opgeleiden, Nederlanders die in de Randstad wonen en Nederlanders die belang hechten aan altruïstische waarden vinden het belangrijker om mensen uit arme landen te helpen dan lager opgeleiden. Het blijkt dus dat onder de Nederlandse bevolking de steun voor ontwikkelingssamenwerking voor een deel gemotiveerd wordt vanuit het idee dat men zich zorgen maakt over het welzijn van een ander. Dit laatste vormt een interessante aanvulling op de huidige nadruk vanuit de politiek op het eigen belang van Nederland dat gemoeid gaat met ontwikkelingssamenwerking.

Mondiaal Burgerschap

Dit jaar deed NCDO voor het eerst een bredere peiling onder Nederlanders: niet alleen om het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking te meten zoals de Barometer Internationale Samenwerking traditioneel deed. Maar ook om in kaart te brengen in welke mate Nederlanders zich als wereldburger gedragen. Daarvoor is onder andere in kaart gebracht hoe Nederlanders omgaan met water en energie, mobiliteit en afval. Ook is er gekeken naar politieke participatie,  donaties,  vrijwilligerswerk en de mate waarin zij zich mengen in het debat over mondiale vraagstukken.

Het volledige rapport Nederlanders & Mondiaal Burgerschap 2012 is te vinden op de website van NCDO.

Auteur
Peter Heintze - Hoofd onderzoek NCDO

Datum:
12 oktober 2012
Categorieën: