Langverwacht rapport over SNV valt mee

Gisteren verscheen een langverwacht rapport over de vermeende misstanden bij SNV. De afgelopen maanden leed SNV onder aantijgingen over te hoge directiesalarissen en onrechtmatig declaratiegedrag. Hierover werden Kamervragen gesteld en het Ministerie van Buitenlandse Zaken besloot een onderzoek in te stellen. Uit het onderzoeksrapport blijkt dat zes van de negen beweringen onjuist zijn en de overige drie juist, maar wel vallend binnen de gestelde normen en regels. SNV kan opgelucht ademhalen.

 In november 2010 ontving de FIOD informatie van een informant over vermeende misstanden binnen SNV. De FIOD leidde de informatie door naar het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Negen beweringen van de informant werden in opdracht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken getoetst door Ernst & Young Accountants.

 De beweringen gingen over de hoogte van de directiesalarissen, een tweetal dubieuze zakenreizen, huurtoeslag als verkapt salaris, een toelage voor scholingsactiviteiten van een kind, het gebruiken van subsidiegeld voor juridisch advies en de vermeende onrechtmatigheid van enkele Europese aanbestedingen.

 Negen beweringen

Van de negen beweringen bleken er zes onjuist en drie juist, maar wel binnen de gestelde regels vallend. Zo bleek de bewering dat de algemeen directeur van SNV een deel van zijn salaris zou hebben terugbetaald om aan de norm van de Wet Openbaarmaking Financiële Middelen Topinkomens (WOPT) te voldoen onjuist. Zijn inkomen bleef namelijk al beneden de norm die in 2009 € 188.000,-  bedroeg.

 Salarissen van de overige directieleden die geen statutair directeur zijn, zijn niet bekend. SNV hoeft deze volgens de regels niet openbaar te maken. Ook eventuele toelagen op het salaris van de statutair directeur worden in het onderzoek niet genoemd. Wel wordt bevestigd dat de regiodirecteur in Washington een vergoeding voor bijzondere scholingsactiviteiten ontving voor zijn zoon. De toelage werd door de HR manager van SNV toegekend op basis van gangbaar beleid.

 Ontmoeting halverwege

Onjuist bleek verder de bewering dat de reis die de algemeen directeur in 2008 maakte naar Aruba geen zakelijk karakter zou hebben gehad. De reis vond plaats in het kader van een bilateraal overleg met de regiodirecteur van Latijns Amerika van SNV, waarbij de gevoeligheid en urgentie van de reis een persoonlijke ontmoeting volgens SNV noodzakelijk maakten. Gekozen werd voor een neutrale ontmoeting in Aruba, halverwege de Latijns-Amerikaanse hoofdvestiging in Equador en het hoofdkantoor in Den Haag.

 Ook vijf van de zes Europese aanbestedingen die SNV deed, voldeden aan de regels. In één geval was onvoldoende informatie beschikbaar om een goede beoordeling te kunnen doen. De afweging die Ernst & Young in het onderzoek steeds maakte, was enerzijds de juistheid van de bewering en anderzijds of er een normenkader of gangbaar SNV-beleid aanwezig was waarop de besluiten konden worden gebaseerd.

 Juist maar passend binnen de norm

Van de negen beweringen bleek een drietal juist, maar wel passend binnen de regels of normen van SNV. Zo is het juist dat SNV subsidiegeld heeft besteed aan juridisch advies, maar in de subsidiebeschikking is volgens Ernst & Young niet opgenomen dat dit niet mag.

 En het is juist dat aan één van de managing directors in november 2010 een huurtoeslag is toegekend voor de periode van maximaal een jaar. Dit was afgesproken om een lager netto salaris ten opzichte van haar vorige inkomen in de functie van regiodirecteur te compenseren. Hierdoor komt het salaris echter niet boven de zogenaamde DGIS norm voor directiesalarissen in de Internationale Samenwerking uit, zoals door de informant werd beweerd.

 Gemiddeld één werkbezoek per jaar

De voorzitter van de Raad van Toezicht van SNV werkte medio 2010 mee aan het programma ‘Profiel’ van de omroeporganisatie ‘Human’. In dit kader bezocht hij een tweetal SNV projecten in Tanzania. De reis- en verblijfskosten werden inderdaad ten laste van de exploitatie 2010 van SNV gebracht. Maar leden van de Raad van Toezicht worden geacht gemiddeld één keer per jaar een werkbezoek te brengen aan een locatie, waarmee het bezoek volgens Ernst & Young past binnen het normenkader van SNV.

 Mede naar aanleiding van het onderzoek zegt SNV in nauw overleg met de Raad van Toezicht  een aantal maatregelen te hebben getroffen, zoals een klokkenluidersregeling, een strengere controle op declaraties, en meer controle op aanbestedingen. Per 1 januari 2011 is bovendien de DGIS norm vrijwillig aanvaard door SNV.

Lees ook:

open brief 2 aan SNV-directeur Dirk Elzen

open brief  aan SNV-directeur Dirk Elzen

Auteur
Marieke Remmen

Datum:
01 maart 2011