Ambassadepaspoort: Ethiopië

De Meerjarige Strategische Plannen voor de partnerlanden van Nederland zijn goedgekeurd. In een serie doen we per land verslag van de Nederlandse plannen. Vandaag: Ethiopië. In dit land in de Hoorn van Afrika ziet de Nederlandse ambassade good governance en gender als twee belangrijke thema’s. De focus ligt dan ook op de drie speerpunten veiligheid en rechtsorde, voedselzekerheid en seksuele gezondheid.

Ethiopië wordt geregeerd door de Ethiopian People’s Revolutionary Democratic Front (EPRDF), een partij die de politieke regie strak in handen heeft. De macht is gecentraliseerd, zo schrijft de ambassade in haar rapport, en de staat is alomtegenwoordig. Bovendien werken volgens de ambassade ‘de lokale instituties (…) niet altijd volgens de principes van de scheiding der machten.’ De mensenrechtensituatie in het land laat te wensen over; met name vrouwen hebben het zwaar te verduren en hebben het op alle terreinen slechter dan mannen. Bovendien groeit de bevolking explosief, hetgeen de toch al onderproducerende landbouwsector en ’s lands krappe watervoorziening verder onder druk zet. De voortgang die er bereikt is op het gebied van voedsel- en watervoorziening wordt teniet gedaan door de toename van de bevolking, hetgeen te herleiden is tot zowel de komst van vluchtelingen uit buurlanden als een stijging van het aantal geboortes.

Bilaterale relaties

Het Meerjarig Strategisch Plan (MJSP) spreekt over een voortdurende dialoog tussen de Nederlandse ambassade en de Ethiopische regering op politiek gebied. Wat betreft mensenrechten, een beleidsterrein waar de ambassade nog veel verbeterpunten signaleert, schrijft het MJSP dat de ambassade zal blijven ‘monitoren en adviseren op ontwikkelingen op het gebied van mensenrechten’. Bovendien wordt er in de bilaterale discussie met de Ethiopische overheid ook aandacht besteed aan regionale problematiek. Door armoede en conflicten in de regio kampt Ethiopië met een stroom aan vluchtelingen uit Somalië, Eritrea en Zuid-Soedan. Dit wordt door de ambassade als prioriteit bestempeld.

Naast de focus op de drie speerpunten stimuleert Nederland ook de zakelijke activiteiten tussen de twee landen, en benadrukt de grote rol die het Nederlandse bedrijfsleven speelt in Ethiopië op het gebied van landbouw: ‘Nederland staat in de top vijf van landen waar Ethiopië naar exporteert, en voorziet belanghebbenden van specifieke expertise op het gebied van landbouw. (…) Bovendien heeft Nederland een sterke academische band met Ethiopië door het grote aantal alumni en de goede relaties die onderhouden worden met Nederlandse wetenschappelijke instituten’.

Speerpunten

Veiligheid en rechtsorde

De ambassade signaleert dat de schaarste aan natuurlijke bronnen (waaronder ook water en vruchtbare bodem voor landbouw) spanningen oplevert. Er zal daarom geïnvesteerd worden in verschillende vormen van conflictbemiddeling en –preventie. Bovendien zegt de ambassade programma’s te ondersteunen die land- en watergebruik plannen en reguleren in risicogebieden (High Risk Areas).

Daarnaast wil de ambassade investeren in de Ethiopische rechtsstaat door de toegang tot rechtspraak en de betrouwbaarheid ervan te verbeteren. Ook zal er volgens het MJSP aandacht besteed worden aan transparantie van de regering van Ethiopië, mede door de strijd tegen corruptie te ondersteunen. De Nederlandse ambassade erkent het belang van de Afrikaanse Unie en de regionale context, en zegt daarom toe de Afrikaanse Unie (AU) te ondersteunen in diens vrede- en veiligheidsondersteunende taken. Speciale aandacht gaat uit naar het verminderen van regionale spanningen omtrent natuurlijke bronnen (natural resources).

Voedselzekerheid

Volgens het Meerjarig Strategisch Plan zal er toenemend geïnvesteerd moeten worden in de landbouwsector. Productiviteit in de sector zal groter moeten worden, maar ook de toegang tot markten moet verbeterd worden, aldus de ambassade. Bovendien stelt de ambassade herhaaldelijk dat in deze processen vrouwen en kinderen meer betrokken moeten worden. Zo staat er dat ‘de focus zal liggen op gender aspecten bij kleinschalige groenteprojecten, en op het gebied van melkproductie’.

Seksuele gezondheid

Om de uit de klauwen gelopen bevolkingsgroei een halt toe te roepen, en de gezondheidsrisico’s die er in Ethiopië met zwangerschappen verbonden zijn te verminderen, wordt er geïnvesteerd in een betere en beter toegankelijke gezondheidszorg. Samenhangend hiermee is zijn programma’s die toegang tot sanering en drinkwater verbeteren. Bovendien is er binnen het speerpunt seksuele gezondheid ook aandacht voor SOA’s, seksueel geweld, abortussen en het verminderen van moedersterfte bij geboorte. Wat betreft HIV/AIDS heeft de ambassade echter besloten haar taken neer te leggen en ze over te dragen aan andere donoren, zoals UNICEF.

Lees hier de volledige Meerjarige Strategische Plannen voor Ethiopië.

 

 

 

Auteur
Anne Manschot

Datum:
28 maart 2012
Categorieën: