ACall2ACtion (JongOS): De kop van de vernieuwingsgolf

Begin dit jaar startte een groep jonge professionals vanuit stichting JongOS het actiejaar “ACall2ACtion”. Deze open beweging beoogt ontwikkelingssamenwerking vanuit Nederland te innoveren. Vanessa Nigten en Annabel Meurs, twee van de initiatiefnemers, blikken vooruit op het grote slotevent van aanstaande zaterdag.

Door Vanessa Nigten en Annabel Meurs

In samenwerking met experts uit het bedrijfsleven, overheid, ngo’s en kennisinstituten wil ACall2Action doelen voor mondiale ontwikkeling breed integreren in de Nederlandse samenleving. Zaterdag 10 december vindt in aanwezigheid van geëngageerde jonge en gevestigde professionals op het gebied van internationale samenwerking en daarbuiten het slotevenement van het actiejaar plaats. Zij zullen concrete afspraken maken over hun inzet in 2012 om de innovatie ook dan concreet door te zetten. In aanloop naar die dag hierbij vast een terugblik op het actiejaar.

Stop the talking, start the action

In een periode waarin veel is gesproken over vernieuwing van de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking, heeft een groep jong professionals van JongOS, het netwerk van ruim 1300 jonge professionals in ontwikkelingssamenwerking, besloten zelf over te gaan tot actie. Onder de noemer ACall2Action werd 2011 uitgeroepen tot actiejaar voor integrale vernieuwing van ontwikkelingssamenwerking vanuit Nederland. De beweging beoogt een katalysator te zijn om ontwikkelingsdoelen in te bedden in uiteenlopende sectoren van de samenleving. Ontwikkelingssamenwerking als aparte sector zou daarmee overbodig worden.

Zes actiegroepen

Op de startbijeenkomst in januari kwamen 200 vlotte, maar serieuze jonge mensen bij elkaar. Rondom uiteenlopende actuele thema’s hebben zij actiegroepen gevormd die aansloten bij hun interesses. Deze jonge mensen van ngo’s, het bedrijfsleven, kennisinstituten en de overheid doen gezamenlijk mee aan het actiejaar en op persoonlijke titel. De kruisbestuiving tussen gedreven mensen met verschillende achtergronden creëert steeds positieve energie. Ze krijgen sturing vanuit JongOS dat stimuleert dat de plannen uniek zijn, ze voortborduren op bestaande kennis en aansluiten bij behoeftes uit samenlevingen hier en daar.

Zes actiegroepen werken in hun vrije tijd intensief aan hun concrete praktische plannen. Neem de actiegroep The Good Stuff dat een digitaal platform heeft opgezet waar individuele consumenten informatie kunnen uitwisselen over fair trade aankoopgedrag, die contact heeft met uiteenlopende organisaties en bedrijven die zich bezighouden met fair trade.

Passend bij hun generatie omarmen alle groepen de kansen die internet biedt. Ze hebben het internet als basis en richten ze zich op het delen van kennis. Zo ontwikkelt Ruralweb.info een website voor rurale en arme gemeenschappen. Zij krijgen toegang tot internet en kunnen informatie delen die hen helpt bij het verbeteren van hun levensomstandigheden.

Gelijkwaardigheid tussen mensen van elke leeftijd, afkomst en professionele achtergrond kenmerkt de beweging. Via sociale media staan de groepen voortdurend in contact met mensen uit vele landen ter wereld. Bovendien werken tijdens verschillende plenaire bijeenkomsten jonge mensen uit ontwikkelingslanden via livestream en fysieke aanwezigheid mee met de actiegroepen.

Ook bij Partners 4 Change staat samenwerking met uiteenlopende partners centraal. Deze groep organiseert een publiek-privaat evenement om inhoudelijke partnerschappen door jong professionals te stimuleren. Hiervoor hebben ze ook contact met de Erasmus Universiteit, die expertise heeft op dat terrein.

Aan Platform4Projects werken ook mensen met uiteenlopende achtergronden. Hier komt de transparantie van de beweging goed tot uiting. Het initiatief stimuleert het openstellen van grootschalige projecten van ‘gevestigde ontwikkelingsorganisaties’ aan het publiek voor crowdfunding en crowdsourcing. Ze werken al in nauwe relatie met een aantal organisaties in Nederland die ze door hun werkzaamheden aan elkaar zullen koppelen.

Verder zoeken alle groepen naar vernieuwde betrokkenheid bij ontwikkelingsactiviteiten vanuit de samenleving. Dit doet ID-leaks bijvoorbeeld ook door aansprekende taal te gebruiken en inspelen op de behoefte van burgers, los van jargon. Deze groep gaat het digitale gesprek aan over het nut van ontwikkelingsinterventies. Het kennis en adviescentrum voor Mondiaal Burgerschap en de branchevereniging Partos werken al samen met deze actiegroep.

Alle groepen, evenals Peace talks with Afghanistan, dat mensen mobiliseert om concrete stappen voor vrede in Afghanistan aan te moedigen, hebben naast een hybride ook een open karakter. Waar deze groep enerzijds contacten onderhoudt met de ambassade in Kabul, kunnen geïnteresseerde mensen anderzijds voortdurend op laagdrempelige wijze aansluiten om op hun manier bij te dragen. Door vele online filmpjes kunnen nieuwe deelnemers goed inzicht krijgen in de groep van hun keuze. Dat sneeuwbaleffect is precies wat de beweging beoogt.

What´s in it for you?

De groepen schurken nu met hun initiatieven aan tegen de geïnstitutionaliseerde samenleving, maar zijn er nog niet echt onderdeel van geworden. De doelstelling van de beweging is om haar ideeën ingebed te krijgen binnen gevestigde structuren. Dat zou betekenen dat organisaties en bedrijven een fundamenteel andere open wijze van werken ontwikkelen. Een werkwijze waarbij ontwikkelingsdoelen en daartoe verbindingen met en tussen uiteenlopende gemotiveerde individuen centraal staan, in plaats van de bestaande organisatievorm. De ‘producenten van verandering’ bevinden zich immers in alle sectoren van de samenleving en verenigen alle sectoren en uiteenlopende mensen.

ACall2ACtion hoopt tijdens haar slotevenement hier de eerste aanzet toe te geven. In Solution Centers die rondom de thema’s van de actiegroepen worden ingericht, zullen prominenten uit bedrijven, ngo’s, overheid, politiek en kennisinstituten deelnemen. Samen met de jong professionals zullen zij deals sluiten waarin gezamenlijke afspraken worden gemaakt voor concrete inbedding van ontwikkelingsdoelen in gevestigde instituties in 2012. Vice Versa zal de realisatie van de plannen monitoren en JongOS zal haar sturing vanuit faciliterende rol voortzetten.

JongOS is er in geslaagd om met AC2A een golfbeweging van vernieuwing in gang te zetten. Tijdens en na 10 december zal blijken hoe hoog die golf zal worden en tot hoever deze zal reiken.

Voor meer informatie en aanmelden:
www.acall2action.nl
Facebook
Twitter: #ac2a, @acall2action

Auteur
Vice Versa

Datum:
06 december 2011
Categorieën: