De toezeggingen en handreikingen van Ben Knapen


Ben Knapen zal de bezuinigingen op MFS-II met tien miljoen euro verzachten. Ook steunt hij het voorstel van de PvdA en VVD om 20 miljoen euro minder te bezuinigen op HIV/Aids. Hiermee geeft hij gehoor aan de brede maatschappelijke steun die er bestaat voor aidsbestrijding. Dit waren de belangrijkste toezeggingen die Knapen gisteravond deed tijdens zijn antwoorden van de eerste termijn van het Begrotingsdebat Buitenlandse Zaken.

Tijdens het Begrotingsdebat Buitenlandse Zaken deed Ben Knapen een aantal toezeggingen aan de Kamerleden. De eerste was op het gebied van transparantie. Knapen steunde de motie van El Fassed (GroenLinks) en Dijkhoff (VVD), waarin zij de regering verzoeken om in 2011 een start te maken met het openbaar maken van beschikbare data van het directoraat-generaal Internationale Samenwerking en de Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie en hiervoor een uitgewerkt voorstel in de Voorjaarsnota naar de Kamer te sturen. De staatssecretaris gaf aan het belangrijk te vinden om transparant te zijn, ook richting burgers in ontwikkelingslanden. Hij noemde daarbij de betrokkenheid bij het Transparancy Aid Initiative: een organisatie dat werkt aan een internationale standaard voor het openbaar maken van ontwikkelingsgelden. Hij gaf aan de tijd te willen nemen om de uitvoering gestalte te geven.

Coherentie

Ook op het gebied van coherentie deed Knapen een handreiking. Hij onderschreef de motie van Dikkers (PvdA) en Ferrier (CDA) om regelmatig relevante informatie beschikbaar te stellen op het gebied van de vooruitgang op coherentiebeleid.

HIV/Aids

Een toezegging die veel aidsorganisaties als muziek in de oren zal klinken is dat Knapen alsnog 20 miljoen euro vrij wil maken voor aidsbestrijding. Knapen: ‘Ik heb goed geluisterd naar de wensen levend in de samenleving. De pijn behoren wij te verzachten. Tegen deze achtergrond heb ik geen bezwaar tegen amendement 55 van Ferrier en Dijkhoff waarin de voorziene korting op Aids met 20 miljoen verlaagd.’ Het lijkt er dus op dat de massale acties voor aids hun weerklank hebben gevonden.

MFSII

De bezuinigingen van 50 miljoen op MFSII worden met 10 miljoen verzacht. Knapen onderkende dat de pijn voor de medefinancieringsorganisaties wel erg groot was. Daarom is hij bereid om voor 2011 additioneel 10 miljoen extra uit te trekken om de pijn te verzachten. Dit wil hij financieren uit een aangepast betalingsritme bij de klimaatmiddelen. Ook zei hij toe dat bij een hoger BNP, meer geld naar medefinancieringsorganisaties zal gaan.

MDG-3 fonds

Verder deed hij een handreiking aan het adres van alle Kamerleden die zich hard maken voor de rechten van vrouwen en meisjes. Voor het MDG-3 fonds, een fonds dat zich richt op maatschappelijke organisaties die zich bezighouden met gendergelijkheid, wordt door de regering 7 miljoen begroot. Een amendement van D66 en GroenLinks vraagt om 5 miljoen extra. De dekking in dit amendement wordt gezocht bij noodhulp. Voor Knapen zijn dat ‘twee zielen in één borst.’ Gegeven het succes van het fonds, wilde hij graag het oordeel aan de Kamer overlaten. Voor dit amendement lijkt een Kamerbrede meerderheid te bestaan, omdat behalve D66 en GroenLinks ook de PvdA en CDA zich zeer betrokken opstelden met het lot van vrouwen en meisjes in ontwikkelingslanden.

Later volgt een vervolg van het verslag met daarin de belangrijkste punten van discussie.