Motie-Kuiper niet in uitvoering: korting MFS II blijft

In een brief aan de Eerste Kamer laat staatssecretaris Knapen vandaag weten dat hij de belangrijke motie voor MFS II, de motie-Kuiper, niet tot uitvoer zal brengen. ‘Ik ontkom niet aan bezuinigingen op subsidies aan maatschappelijke organisaties’, schrijft Knapen in de Kamerbrief.

Dit bericht is een schok voor ontwikkelingsorganisaties, die juist blij waren met de motie-Kuiper vanwege het eventuele terugdraaien van de extra jaarlijkse korting op MFS II. Knapen laat in de brief weten dat hij constateert dat de motie-Kuiper door de Eerste Kamer is aangenomen, maar dat de begroting voor 2011 tegelijkertijd ook is aangenomen. Dit betekent voor Knapen dat de motie een aanpassing van de al goedgekeurde begroting inhoudt, wat een reden voor hem is om de motie niet door te voeren.

Bezuinigingen MFS II onontkoombaar

De staatssecretaris verklaart verder dat de bezuinigingen op MFS II onontkoombaar zijn, en dat hij eerder in de Tweede Kamer al een aantal toezeggingen heeft gedaan. Hij doelt hier op het amendement van Van der Staaij, waarin hij akkoord gaat met tien miljoen euro minder bezuinigen op MFS II. Daarnaast wijst Knapen op het feit dat gedurende de rest van de kabinetsperiode niet gekort zal worden op het medefinancieringsbudget.

Verder benadrukt de bewindsman dat hij zich wel degelijk bewust is van de meerwaarde van de medefinancieringsorganisaties. Zo schrijft hij in de Kamerbrief: ‘Maatschappelijke organisaties zijn soms beter dan overheidsorganisaties in staat om de meest kwetsbare groepen in de samenleving te bereiken. Een sterk en divers maatschappelijk middenveld is een voorwaarde voor duurzame ontwikkeling. De inzet via maatschappelijke organisaties blijft dan ook een wezenlijk onderdeel van mijn beleid.’

Motie-Willems over resultatenrapportages

Naast de Kamerbrief over de motie-Kuiper bericht Knapen ook over de ingediende motie-Willems die een week na het Eerste Kamerdebat werd ingetrokken. In deze motie wordt de staatssecretaris verzocht om bij resultaatmetingen meer uit te gaan van vertrouwen door middel van horizontaal toezicht, en minder van detailanalyse zoals de manier waarop nu door het IOB gemeten wordt. Knapen stelt dat hij deze motie zal uitvoeren door onderlinge resultaten bij medefinancieringsprogramma’s te vergelijken. Tevens zal hij dit concept toepassen bij de evaluatie van private sectorontwikkeling.

In de brief over de motie-Willems meldt Knapen tot slot dat de Resultatenrapportage omtrent de Millenniumdoelen dit jaar voor het laatst in boekvorm gepubliceerd zal worden. De rapportages zullen wel op de website van het Rijk te vinden zijn. In de toekomst werkt Knapen toe naar een meer toegankelijke vorm van OS-informatievoorziening. Zo werkt hij aan een actuelere informatievoorziening over ontwikkelingssamenwerking, door middel van bijvoorbeeld IOB resultaten op pamfletten.

Auteur
Mieke Olde Engberink

Datum:
29 april 2011
Categorieën: