AANKONDIGING: Vice Versa Verkent: Ready for Change?

 

 

 

Unaniem aanvaard door de internationale gemeenschap: de zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SGD’s). Hét kader voor het werken aan economische, ecologische en sociale vooruitgang wereldwijd voor de komende vijftien jaar. Ook Nederland heeft zich uitgesproken voor de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Reden om in het online debat ‘Ready for Change’ het huidige kabinetsbeleid eens kritisch tegen het licht te houden. Hoe draagt Nederland met haar beleid bij aan het behalen van de doelen? En belangrijker nog: welke veranderingen zijn nodig om het beleid ‘SDG-proof’ te maken? De komende maand staat Vice Versa, hét platform over mondiale samenwerking, volop stil bij het belang van een coherente implementatieagenda van de ontwikkelingsdoelen.

Brede maatschappelijke en politieke steun voor de Duurzame Ontwikkelingsdoelen is essentieel, in Nederland, maar ook in de Europese Unie (EU). We staan op dit moment op een cruciaal kruispunt: gaan we ervoor zorgen dat de wereld die we in 2030 voor ogen hebben ook werkelijkheid wordt, door de doelen op ambitieuze wijze te implementeren in het Nederlandse en Europese beleid? Of gaan we voor business-as-usual? Voor deze agenda zullen overheid, kennisinstellingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties de handen ineen moeten slaan.

Op 19 mei 2016 organiseren Foundation Max van der Stoel (FMS), Woord en Daad en Partos in Amsterdam een High Level internationale conferentie over de implementatie van de SDG’s. In aanloop naar de conferentie zal Vice Versa vier weken lang artikelen publiceren over de uitvoering van de SDG’s. In het bijzonder wordt gekeken naar wat de SDG‑agenda concreet betekent voor het Nederlands beleid ten aanzien van migratie, klimaat en waardeketens en het werk van Nederlandse NGO’s.

Wat kunt u van ons verwachten:

Week 1: Migratie

Wereldwijd zijn er zestig miljoen mensen op de vlucht voor conflict en geweld. Het aantal arbeidsmigranten dat naar het Europese vasteland probeert te reizen, is in de afgelopen jaren ook toegenomen. Daarbij verliest een toenemend aantal mensen het leven op de route via de Middellandse Zee. Maar ook via Sub-Sahara Afrika, de Centraal Amerikaanse en Zuidoost-Azië routes raken steeds meer mensen, vaak met gevaar voor eigen leven, op drift.

Bij het ondertekenen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDGs) vorig jaar was er daarom extra aandacht voor migratie en de bijdrage van migranten aan duurzame ontwikkeling.

In tegenstelling tot de millenniumdoelen zijn alle landen verplicht om de SDG’s op een adequate manier uit te voeren die recht doet aan het uitgangspunt van de ontwikkelingsdoelen ‘leave no one behind’. 

In deze eerste week van het online debat gaan we inzoomen op de manier waarop de EU en Nederland invulling (willen) geven aan de duurzame ontwikkelingsdoelen die expliciet verwijzen naar migratie. De focus zal daarbij met name liggen op SDG 10.7 dat gaat over het faciliteren van ordelijke, veilige, gereguleerde en verantwoordelijke migratie en mobiliteit van mensen, onder meer door de uitvoering van een goed gepland en beheerd migratiebeleid.

Week 2-3: Waardeketens

Mondiale waardeketens bieden grote kansen voor economische groei in ontwikkelingslanden, maar kunnen ook nadelige effecten met zich meebrengen op het gebied van arbeidsomstandigheden en milieu. Nederland heeft zich via het ondertekenen van de SDG’s en internationale mensenrechten- en milieubeschermingsverdragen gecommitteerd aan het uitbannen van die bijeffecten. Maar wat betekent dat in de praktijk? We onderzoeken hoe maatschappelijke organisaties, bedrijven en overheden werken aan het verduurzamen van mondiale waardeketens. Daarbij nemen we de ontwikkelingen in twee waardeketens onder de loep.

We kijken naar de opkomst van de textielsector in Ethiopië. Met haar enorme labour force, lage lonen en belastingvoordelen is het land een interessante bestemming voor buitenlandse investeerders.

Daarnaast kijken we naar de sojaproductie. De expansie van de teelt van soja, die voor een groot deel is bestemd voor veevoer leidt tot grootschalige ontbossing in Zuid-Amerika. Nederland is met haar grote veestapel de tweede importeur van soja wereldwijd en speelde een voortrekkersrol in de onderhandelingen over de standaard van de Round Table for Responsible Soy. Hoewel Nederland zich daarmee committeerde aan duurzame soja, blijkt het tegengaan van ontbossing in Brazilië een uitdaging.

Week 4: Klimaat

Het klimaatbeleid is inherent aan de duurzame ontwikkelingsdoelen. Tijdens de internationale Klimaattop in Parijs eind vorig jaar werd een klimaatakkoord afgesloten. Alle landen zijn overeengekomen dat de opwarming van de aarde ruim onder de twee graden moet komen, in vergelijking met het pre-industriële tijdperk. De conferentie betekende een belangrijke doorbraak in de slepende klimaatonderhandelingen.  Wat betekent Parijs voor ontwikkelingslanden? We kijken kritisch naar de afspraken over financiering voor mitigatie en adaptatie en het global fund waarin jaarlijks honderd miljard dollar beschikbaar moet komen ter ondersteuning van ontwikkelingslanden. Daarnaast kijken we naar de gevolgen van klimaatverandering voor ontwikkelingslanden. Droogte, overstromingen en onverwachte extreme weerspatronen doen oogsten in oost en zuidelijk Afrika mislukken en leiden tot massale hongersnoden in onder andere Ethiopië. Nu al zijn miljoenen mensen afhankelijk van voedselhulp, terwijl de budgetten voor noodhulp wereldwijd onder druk staan. De situatie in deze landen wijst op het grote belang van financiering voor adaptatiemaatregelen. We onderzoeken welke maatregelen nodig zijn om weerbaarheid in de toekomst te vergroten. In het klimaatakkoord worden ook ontwikkelingslanden verplicht om hun uitstoot te beperken en de overstap te maken naar duurzame energie. Terwijl zij juist goedkope energie nodig hebben om de economische groei vast te houden die ze de afgelopen jaren hebben doorgemaakt. Welke spanningen levert dit op voor ontwikkelingslanden?

Ready for Change? Global Goals at Home and Abroad is een samenwerking tussen Woord en Daad, Foundation Max van der Stoel (FMS) en Partos. Voor meer informatie over het project klik op deze link

 Dit project wordt mede-gefnancierd door de Europese Unie

 

 

Auteur
Vice Versa

Datum:
22 april 2016
Categorieën: