Klacht tegen Save the Children afgewezen

Onlangs diende publicist Frank van der Linde een aanklacht in bij brancheorgnisatie Partos over het campagnefilmpje ‘Red het leven van Firdaoussi’ van Save the Children. Na een hoorzitting waarin Van der Linde zijn beklag deed en een schriftelijk verweer van Save the Children is het oordeel van de klachtencommissie geveld: Save the children is not guilty en de klacht is afgewezen.

 

Op 27 juni j.l. stuurde Van der Linde samen met ID-leaks een brief naar Save the Children met het verzoek per direct met de uitzending van het wervingsfilmpje Red het leven van Firdaoussi te stoppen. In het filmpje is het 19 maanden oude,  ondervoedde meisje Firdaoussi uit Niger te zien die volgens de voice-over niets anders kent dan pijn. De kijker wordt opgeroepen het project te steunen en de stem vertelt ons dat ‘een kind u nu nodig heeft om in leven te blijven’. Volgens Van der Linde schendt deze reclame de menselijke waardigheid en geeft het een eendimensionaal beeld van de werkelijkheid. Toen zijn inziens deze klacht bij Save the Children onvoldoende werd afgehandeld, wendde hij zich tot de klachtencommissie van Partos. Volgens Van der Linde voldoet deze manier van fondsenwerven niet aan de algemene gedragscode van de brancheorganisatie die ook Save the Children heeft ondertekend. Eind september werd de aanklacht door Partos in behandeling genomen waarop beide partijen in de gelegenheid werden gesteld hun verhaal te doen.

Gebrek aan context

Tijdens de zitting die vorige maand plaatsvond lichtte Van der Linde zijn klacht toe en stelde dat door de eenzijdige en simpel uitgedragen boodschap die het reclamefilmpje laat zien, Save the Children het respect voor de menselijke waardigheid van de betrokken personen schendt en een vertekend beeld van de werkelijkheid geeft.  Van der linde onderstreepte dat het niet zo is dat de beelden geen waarheden laten zien, ‘het is afschuwelijk dat er elk uur van elke dag 300 kinderen sterven’, stelde hij, ‘maar door de context bewust weg te laten doet het filmpje geen recht aan de gehele situatie.’ In zijn pleidooi sprak hij niet alleen Save the children aan, maar appeleerde  hij aan de collectieve  verantwoordelijkheid van ontwikkelingsorganisaties om een divers en volledig beeld van Afrika neer te zetten. Door het gebrek aan context en de eendimensionele benadering is het fondenwervingsfilmpje volgens Van der Linde onvolledig, misleidend, niet-respectvol en onetisch.

Het wederhoor van Save the Children stond gepland voor deze week en was ondanks op veler verzoek niet openbaar gesteld. Partos trok eerdere toezeggingen over openbaarheid en ‘geen geheimzinnigheid’ weer in. Toch waren er meerder organisaties en individuen, vooral uit de Afrikaanse diaspora, van plan de zitting bij te wonen. Op het laatste moment besloot Partos het mondelinge verweer van Save the Children af te lasten en genoegen te nemen met een schriftelijk verweer. Het is niet duidelijk met welke reden deze beslissing is genomen en het gebrek aan transparantie in de afhandeling van de aanklacht betreurt betrokken partijen.  Zo laat ook Save the Children weten dat zij hun verweer graag mondeling en publiek hadden willen toelichten om zo ook hun geluid in het proces te laten horen.

Het verweer van Save the Children is  schriftelijk ingediend door de directeur van de organisatie Holke Wierema. In dit verweer reactie laat Save the Children weten dat zij de aanklacht ongegrond vindt en dat de organisatie altijd zorg draagt zorgvuldig met de achterban te communiceren. Verder beroept de organisatie zich onder andere op de ‘wetten van een wervingsboodschap; die moet kort en eenduidig zijn, het probleem laten zien, urgentie en een geefmotief uitstralen.’  Daarnaast stelt Wierema dat Save the Children niet de enige organisatie is die op een dergelijke manier communiceert en dat als Van der Linde de strijd aan wil gaan met de sector op dit vlak de klachtencommissie op basis van de gedragscode van Partos hier niet het juiste platform voor is.

Ongegrond

Op basis van deze verklaringen heeft de klachtencommissie van Partos, bestaande uit Annemieke Nijhof, Voorzitter van de Vereniging Partos en het bestuur van Partos en conform de gedragscode ook voorzitter van de commissie,  Huub Evers, Media-ethicus en Fons van Rooij, Vicevoorzitter Instituut Fondsenwerving, zich over de klacht gebogen en geoordeeld dat de klacht ongegrond is en dat er geen verdere actie wordt ondernomen. Zo zijn volgens de commissie de vier punten die Van der Linde aanhaalt;  de onvolledigheid van de boodschap, het misleidende, niet-respectvol en onethische karakter van het filmpje, onvoldoende bewezen en is het filmpje van Save the Children daarom niet in strijd met de menselijke waardigheid.

De klachtencommissie constateert hierbij wel dat de huidige formulering in de gedragscode ruimte laat voor interpretatie en geen harde grenzen stelt aan wat de leden van Partos toelaatbaar achten. Ook de andere partijen stellen dat deze kwestie zeer complex is omdat de interpretatie van een boodschap voornamelijk subjectief is en dat het moeilijk is te stellen wie hiervoor verantwoordelijk en aansprakelijk is. Deze complexiteit en de vragen die hierbij naar voren komen zullen meegenomen worden in het online debat Reframing the Message dat binnenkort op de website van Vice Versa van start gaat.

Lees hier het gehele document Oordeel Klachtencommissie

Auteur
Siri Lijfering

Datum:
12 november 2013
Categorieën: