Waterroute 1: Naar buiten treden

Navigeren op het water vergt een vooruitziende blik. In de Waterspecial van Vice Versa worden de uitdagingen die voor ons liggen beschreven, als een kompas voor de toekomst. Drie ‘kapiteins’ schetsen de slimste waterroutes, allereerst Raimond Hafkenscheid, strategisch adviseur Water & Adaptatie bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hafkenscheid is van mening dat de scheepsvaart zich open moet stellen, zowel voor vernieuwing vanuit de internetsector, als voor internationale partners.

Samenwerken – we doen het al of we staan ervoor open als ngo’s, bedrijven kennisinstellingen en overheden. Maar hoe zit het met de buitenwereld? We kunnen wel vaststellen dat de grenzen van het watersysteem bereikt zijn. Niets nieuws onder de zon: vervuiling, verdroging, verzilting. De optelsom van toenemende bevolkingsdruk, groeiende welvaart, voedselvraag en een veranderend klimaat is niet langer te negeren. Mismanagement van water is een beperkende factor voor economische groei en welzijn geworden, ook – en dat is belangrijk – buiten de watersector zelf.

Kwetsbaar

De snel gegroeide wereldwijde welvaart is kwetsbaar. Publiek geld is volstrekt ontoereikend om alleen al op het gebied van klimaatadaptatie alle uitdagingen op te pakken. Innovatieve financieringsvormen zullen noodzakelijk zijn en ervaringen uit de droge infrastructuur zullen als voorbeeld gaan dienen. ‘Slim financieren’ wordt van essentieel belang voor slimme oplossingen. We zullen de financiële expertise moeten ontwikkelen als een integraal onderdeel van de Nederlandse waterportefeuille. Ook krijgen we te maken met big data: een explosieve groei van informatiediensten voor sectoren die afhankelijk zijn van de water. Deze groei ontstaat door dreigende schade en kwetsbaarheid, want hierdoor neemt de wens tot beheersing toe. De informatie zal real time en met hoge mate van nauwkeurigheid beschikbaar komen. Sensortechnologie, vanaf de grond of vanuit de ruimte, zal te veel, te weinig en te vies water in kaart gaan brengen en deze gegevens zullen op termijn vrij beschikbaar komen. Een jongere generatie in de ICT- en internetsector zal met deze data slimme applicaties ontwikkelen die traditionele adviesdiensten zullen veranderen.

Omarmen

Willen we deze ontwikkelingen in Nederlands voordeel benutten, dan moeten we deze trend omarmen en stimuleren. We zullen onze sector open moeten stellen voor andere sectoren en voor internationale partners. Naar buiten treden in plaats van met elkaar praten. De push voor verandering en de vraag naar producten en kennis zal komen uit sectoren waarvoor de beschikbaarheid van water een vereiste is. Denk aan voedselproductie, energievoorziening, grondstoffenwinning en -transport. Onze uitdaging zal zijn om meer de aansluiting te zoeken bij deze werkvelden. Dat de inzet vanuit onder andere het Netherlands Water Partnership, departementen en de topsector Water zijn vruchten afwerpt, blijkt onmiskenbaar uit deze Vice Versa. Toch gaat nog te veel aandacht uit naar wat ons scheidt binnen de watersector en te weinig naar wat ons verbindt met de buitenwereld. Zoek de co-creatie, want in samenwerking met andere sectoren en internationale spelers ligt onze toekomst.

Dit artikel is verschenen in de Waterspecial van Vice Versa. Wilt u deze special ontvangen? Neem dan een abonnement en krijg de special nagestuurd.

Auteur
Karlijn de Wolff

Datum:
30 juli 2013