DAC: onderzoek naar aanpassing ODA-criteria

Foto: Geoff Crawford Photography / ©OECD

Het Development Assistance Committee (DAC) gaat op zoek naar mogelijkheden om de Official Development Assistance (ODA) te herdefiniëren en moderniseren. Dat is deze week besloten op een bijeenkomst van het DAC in Londen.

Het Development Assistance Committee (DAC) kwam op 4 en 5 december bijeen in het Marlborough House in Londen. Naast de DAC en lidstaten van de Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) namen onder meer het Internationaal Monetair Fonds (IMF), de Wereldbank, vertegenwoordigers van de Verenigde Naties en de Afrikaanse, Aziatische en inter-Amerikaanse ontwikkelingsbanken deel aan de bijeenkomst. Uitgenodigde high-level vertegenwoordigers vanuit Brazilië, China, India, Indonesië en Zuid-Afrika waren aanwezig in de rol van observatoren.

Modernisering

Tijdens de tweedaagse bijeenkomst spraken de aanwezigen over de stand van zaken en toekomst van internationale samenwerking in huidige tijden van grote mondiale verschuivingen, uitdagingen en crisissen. De DAC-leden spraken onder andere af dat zij zullen onderzoeken of nieuwe manieren van het verlenen en evalueren van ontwikkelingsgelden vraagt om modernisering van de ODA-criteria. Dit betekent wellicht een opening naar de oprekking van de ODA waar oud-staatssecretaris Ben Knapen van Buitenlandse Zaken zich tijdens zijn beleid hard voor maakte.

Volgens Knapen moesten vredesmissies en private financiering van ontwikkelingsactiviteiten onder de ODA-criteria vallen. Een standpunt waar ook de nieuwe minister Lilianne Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking zich nu bij aansluit. Gedurende zijn beleidsperiode stuitte Knapen echter op veel verzet van de OESO-landen, met uitzondering van onder meer Duitsland. Maar ook binnen eigen land ontlokte zijn inspanningen, wat betreft aanpassing van de ODA, wisselende reacties.

Tijdens de bijeenkomst in Londen sprak men het belang uit om het volledige landschap van ontwikkelingsfinanciering in kaart te brengen. Hoe hangen de verschillende vormen van financiering met elkaar samen? En hoe kan men garanderen dat deze verschillende financieringsstromen ten goede kunnen komen aan ontwikkeling?

Of private financiering en vredesmissies onder ODA zullen vallen? Voor een dergelijk antwoord is het nog te vroeg. Maar dat de DAC een oprekking overweegt, betekent voor Knapen en Ploumen een eerste stap.

Post-2015

Dat de modernisering van de ODA criteria juist nu ter sprake komt, is niet opmerkelijk met het oog op de aflopende Millennium Ontwikkelingsdoelen. Ook over deze bredere post-2015 agenda sprak het DAC in Londen. Zo benadrukte men het belang van het volledig integreren van duurzaamheidsdoelstellingen in een nieuwe set van doelen, het verdiepen en verbreden van de huidige ontwikkelingsdoelen en een focus op armoedevermindering, inclusieve groei, democratie, mensenrechten en human security. Nieuwe ontwikkelingsdoelen die volgens het DAC ‘duidelijk omschreven, realistisch, politiek relevant en meetbaar’ dienen te zijn.

Naast de blik op post-2015, spraken de aanwezigen hun toewijding uit tot het bereiken van de huidige doelen in 2015. Een toewijding die vraagt om een hogere effectiviteit door te zoeken naar innovative methoden en een betere coördinatie tussen ontwikkelingsactiviteiten.

Daarnaast verwelkomde de aanwezige landen de New Global Partnership voor effectieve ontwikkelingssamenwerking die vorig jaar ontstond tijdens de Aid Effectiveness bijeenkomst in Busan. Een partnerschap die toe moet werken naar een betere samenwerking op het gebied van Noord-Zuid en Zuid-Zuid samenwerking, een betere transparantie, en meer ownership van hulp op lokaal niveau.

In 2013 beoogt de DAC haar initiële rapport uit te brengen over onder meer de modernisering van de ODA-criteria.

Auteur
Céline Hoeks

Datum:
07 december 2012
Categorieën: