Ambassadepaspoort: Indonesië

De Meerjarige Strategische Plannen voor de partnerlanden van Nederland zijn goedgekeurd. In een serie doen we per land verslag van de Nederlandse plannen. Vandaag de beurt aan Indonesië. Om in de toekomst een volwaardige invulling te kunnen geven aan de bijzondere relatie met Indonesië wil de ambassade zich richten op speciale inspanningen op het gebied van: politiek, economie en ontwikkelingssamenwerking (OS).

Het afgelopen decennium heeft Indonesië op sociaal, economisch en politiek gebied grote vooruitgang geboekt. De economie is sterk gegroeid, de armoede is verminderd en de dienstverlening in de sociale sectoren is verbeterd. Daarnaast, zo schrijft de ambassade, zijn er vorderingen gemaakt op het gebied van mensenrechten en hervormingen van de veiligheidssector en corruptiebestrijding. Ondanks deze positieve geluiden zijn er nog steeds grote regionale verschillen in de verdeling tussen arm en rijk. Politieke en economische besluitvorming zijn in handen van een kleine groep elite en corruptie blijft een serieus probleem, aldus de ambassade. Bovendien komen religieuze en etnische conflicten nog regelmatig voor en blijft het gevaar van terroristische aanslagen aanwezig.

Bilaterale relaties

De ambassade verklaart dat Indonesië een OS-partnerland blijft waarmee de relatie verder kan worden verdiept en verbreed. De sterke positie van Nederland is echter niet vanzelfsprekend. Nederland heeft concurrentie van landen in de regio. Van Korea, China en Japan vooral in economische zin, en Australië en Nieuw-Zeeland met name in politieke zin, zo stelt de ambassade. De ambassade geeft aan om met geoperationaliseerde activiteiten het strategisch belang van Nederland te bewerkstelligen. Dit zal een combinatie worden van zowel politieke, economische en maatschappelijke doelstellingen, armoedebestrijding en zelfredzaamheid. Opvallend is dat de ambassade daarbij specifiek aandacht zal geven aan economische samenwerking.

Speerpunten

De ambassade stelt dat Nederland toegevoegde waarde en invulling wil geven in het ontwikkelingsbeleid van Indonesië. De prioriteiten van de economische samenwerking zijn onderverdeeld in de drie pijlers: economie, veiligheid & stabiliteit en mensenrechten.

Economie, handel en investeringen

De ambassade stelt dat Nederland en Indonesië een gezamenlijk belang hebben bij de bevordering van wederzijdse handel en investeringen. Het heeft als doel om in beide landen welvaart en werkgelegenheid te creëren. Dit speerpunt vormt de essentie van de Nederlandse betrokkenheid in Indonesië. In deze pijler wordt beschreven hoe het Nederlands en economisch belang moet worden bevorderd. Dit vertaalt de ambassade concreet in de volgende elementen: de versterking van economische topsectoren (water en voedselzekerheid), de versterking van het merk Nederland (cultuur en onderwijs), duurzaamheid, mitigatie van klimaatverandering en versteviging van de internationale financieel-economische structuur. Opvallend is dat meer dan de helft van het ODA-budget wordt geïnvesteerd in het bevorderen van het Nederlands en economisch belang (ODA-budget: onderwijs en onderzoek € 31.500.000, duurzaam milieugebruik wereldwijd € 21.525.000, Integraal waterbeheer, drinkwater en sanitatie € 47.961.000.).

Veiligheid en stabiliteit

De ambassade stelt dat Nederland belang heeft bij een stabiel en democratisch Indonesië dat zijn burgers bestaanszekerheid en veiligheid biedt. Met name op terreinen als juridische samenwerking, contraterrorisme, luchtvaart- en kustveiligheid en het consolideren van politiehervormingen heeft Nederland aangetoond meerwaarde te hebben in Indonesië. Ook bij dit speerpunt wordt er nadruk gelegd op de goede economische mogelijkheden voor Nederland. Daarnaast zal vooral worden ingezet om de Rule of Law te versterken, terrorisme en radicalisering tegen te gaan en de veiligheid van de kustwateren te bevorderen (Veiligheid, goed bestuur en rechtsorde € 12.785.000).

Mensenrechten

De ambassade zal zich gaan inzetten om het respect voor mensenrechten te stimuleren. Om fundamentele waarden als vrijheid van meningsuiting en godsdienst binnen een goed functionerende, democratische en pluriforme samenleving te bevorderen zal de ambassade via multilaterale en bilaterale kanalen gaan inzetten op een betere bescherming van de mensenrechten en continuering van het democratiseringsproces. De ambassade zal bestaande mensenrechtenverdedigers van de actieve mensenrechtenorganisaties in Indonesië ondersteunen. Zij stelt dat er speciale aandacht uit zal gaan naar de mensenrechtensituatie in Papua en de Molukken.

Het totale ODA-budget voor de periode van 2012 tot 2015 voor programma’s in Indonesië gericht op bovenstaande speerpunten bedraagt € 124.271.000.

 

Lees hier de volledige Meerjarige Strategische Plannen voor Indonesië.

 

 

Auteur
Esther van Ameijde

Datum:
12 maart 2012
Categorieën: