Burkina Faso ligt er definitief uit

Sjoera Dikkers (PvdA) heeft haar strijd voor Burkina Faso en gegarandeerde donorcoördinatie niet gewonnen. Haar motie om de ontwikkelingsrelatie met Burkina Faso niet te beëindigen voordat er een goede overdracht heeft plaatsgevonden van de lopende programma’s, heeft niet gehaald tijdens de stemmingen over de moties naar aanleiding van de Focusbrief Ontwikkelingssamenwerking.

Ook ging de meerderheid van de Kamer niet mee met Dikkers’ voorstel om niet aan uitfasering van hulp te beginnen voordat er per land afzonderlijke, heldere, exit-strategieën zijn geformuleerd. Een motie van Joël Voordewind (ChristenUnie) om de steun voor onderwijs niet af te bouwen voordat er duidelijk perspectief is op andere vormen van financiering, haalde het eveneens niet.

Donorcoördinatie

Wel was er Kamerbrede steun voor de iets mildere motie van Voordewind waarin hij de regering aanspoort budgetflexibiliteit te hanteren in de afbouw van hulpprogramma’s om de continuïteit van onderwijsprogramma’s niet te frustreren en eerder gedane investeringen niet te verspelen. Ook een motie van Arjan El Fassed (GroenLinks), waarin hij pleit voor een regionale aanpak, werd aangenomen.

Deze motie spoort de regering aan voldoende middelen beschikbaar te houden voor grensoverschrijdende problematiek, ook in landen die niet meer op de landenlijst staan zoals DR Congo en Pakistan.

Milieu

Ook milieu was een breed gedragen onderwerp in de Kamer. Kathleen Ferriers (CDA) motie om milieu en klimaat als dwarsdoorsnijdende thematiek te mainstreamen in de prioriteiten voedselzekerheid en water werd aangenomen, evenals een motie van El Fassed waarin hij de regering verzoekt om bij de financiering van multilaterale instellingen en het bedrijfsleven voor waterinfrastructuurprojecten heldere voorwaarden te stellen op het gebied van milieuproblematiek en de gevolgen voor de lokale bevolking. De regering zal de Kamer hier voor de begrotingsbehandeling over informeren.

Daarnaast bestaat er een breedgedragen wens vanuit de Kamer om in te zetten op vergrote deskundigheid op het terrein van de prioriteiten binnen ontwikkelingssamenwerking op ambassades. De motie Dikkers over het toepassen van de vernieuwde OESO richtlijnen voor publiek private partnerschappen, werd ook aangenomen. Verder wederom brede steun voor gender: de Kamer stemde in met een motie van Wassila Hachchi om genderbudget niet af te bouwen.

Kijk hier voor een compleet overzicht van de aangenomen en verworpen moties.

 

Auteur
Selma Zijlstra

Datum:
01 juli 2011
Categorieën: