Koppeling migratie en ontwikkelingssamenwerking is vooral eenrichtingsverkeer

Op 10 juni publiceerde het kabinet de nieuwe Notitie Internationale Migratie en Ontwikkeling en een voortgangsrapportage over hetzelfde onderwerp. De Notitie richt zich op een voortzetting van het beleid van de eerste twee Notities uit 2004 en 2008, alleen dan nu met een nog duidelijkere focus op het beleid voor terugkeer van asielzoekers. Ook wordt er sterk de nadruk gelegd op internationale samenwerking om vluchtelingenstromen te organiseren en vluchtelingen opnieuw te vestigen.

Het lijkt erop dat de Notitie vooral gaat over de manier waarop ontwikkelingssamenwerking kan helpen om migratie tegen te gaan. De andere zijde, die van hoe migratie voordelig kan zijn voor ontwikkeling van Nederland en herkomstlanden, blijft onderbelicht. Uit de voortgangsrapportage blijkt wel dat de stimulering van circulaire migratie, een speerpunt uit het eerder gepubliceerde betoog van Hein de Haas, nogal wat complicaties heeft ondervonden in de uitvoering. Ook is het budget op dit punt niet voldoende besteed. Daarom zal het pilotprogramma met Zuid-Afrikaanse en Indonesische gastarbeiders, die voor twee jaar gaten in de Nederlandse arbeidsmarkt kwamen opvullen, waarschijnlijk niet worden voortgezet.

De begroting ter waarde van 9 miljoen euro (voor activiteiten in het kader van internationale migratie) blijft voor het komende jaar gehandhaafd. Omdat veiligheid een prioriteit van het OS-beleid van staatssecretaris Knapen is, zal dit bedrag voor rekening van het ontwikkelingssamenwerkingsbudget komen. Ook levert Nederland een bijdrage van 42 miljoen euro aan UNHCR in 2011. Later dit jaar zal nog een evaluatie van de beleidsnotitie uit 2008 volgen.

De Notitie Internationale Migratie en Ontwikkeling is hier te vinden: