De OS woordvoerders: karakterisering van hun visie in één quote

Paul van den Berg, politiek adviseur, van Cordaid volgde nauwgezet het Kamerdebat over de begroting van Ontwikkelingssamenwerking. Eind vorige week schreef hij al over het optreden van de bewindslieden. Vandaag deel 2: hoe deden de woordvoerders van de politieke partijen het eigenlijk?

Het debat over de begroting van het ministerie van Buitenlandse Zaken voor 2011 bracht vier maiden speeches voort: de Kamerleden Dijkhoff (VVD), Dikkers (PvdA), Driessen en Kortenoeven (beide PVV) mochten voor het eerst optreden in de plenaire zaal. Over de uitkomsten van het debat is op deze site al veel bericht. Het meest concreet in de vorm van de stemmingen over de moties en amendementen. Met die formele daad heeft de Kamer zich in het kerstreces gestort. Hieronder nog even op een rij uitspraken van ontwikkelingswoordvoerders die min of meer kenmerkend zijn voor de visie van hun partij op (de toekomst van) ontwikkelingssamenwerking. Hopelijk gaat het na het kerstreces weer écht over de inhoud, en komt staatssecretaris Knapen snel met zijn reactie op het WRR rapport.

Dijkhoff (VVD): zelfredzaamheid via investeren in bedrijfsleven

‘De VVD wil ontwikkelingssamenwerking dus anders, mensen als gelijkwaardig zien, bijdragen aan duurzame en blijvende ontwikkeling en komen tot zelfredzaamheid via een stevige economische ruggengraat. Zij wil dat er met een gezond bedrijfsleven een sterke middenklasse ontstaat en een stevige economie die basis kan zijn voor een overheid om zelf belasting te heffen bij de bevolking.’

Ferrier (CDA): maatschappelijk middenveld belangrijk, maar beperkte financiële ruimte maakt pijnlijke besluiten noodzakelijk

‘Wij hechten enorm aan het maatschappelijk middenveld. Dat levert een enorme bijdrage aan de opbouw die in landen zo nodig is. Maar ook hier geldt dat ik geen dingen wil doen waarbij ik mijzelf later tegenkom omdat er volstrekt geen ruimte is.’

Driessen (PVV): begin van het einde van gesubsidieerde ontwikkelingssamenwerking

‘Wij zijn getuige van een keerpunt in de geschiedenis. De fractie van de Partij voor de Vrijheid ziet het begin van het einde van de gesubsidieerde ontwikkelingshulp.’

Dikkers (PvdA): meer coherentie voor ontwikkeling

‘Daarnaast staat in het regeerakkoord zo ongeveer in elke derde zin het woord coherentie. Als het kabinet daarmee bedoelt dat de Nederlandse belangen de belangen van ontwikkelingslanden niet mogen schaden, is de Partij van de Arbeid daar erg blij mee. Geen dumping van Europese landbouwproducten graag.’

Van der Staaij (SGP): hervormen OS is OK, maar behoudt het goede

‘Ik houd het kort als het gaat over ontwikkelingssamenwerking, maar niet omdat het niet belangrijk is. Het is heel belangrijk. Wij hebben er echter al in het wetgevingsoverleg uitvoerig bij stilgestaan. Wij hebben toen waarderende woorden gesproken over bepaalde onderdelen van het beleid en onze teleurstelling geuit over de grote korting op het MFS-kanaal, de financiering van maatschappelijke organisaties, het onderwijs en de aidsbestrijding.’

Irrgang (SP): fundamentele bezwaren tegen bezuinigingen op OS

‘We hebben op 6 december zeven uur lang kunnen debatteren over het begrotingsonderdeel Ontwikkelingssamenwerking. Ik heb bij die gelegenheid alle ruimte gehad om te betogen dat dit kabinet de rekening van een crisis die veroorzaakt is door de allerrijkste mensen op aarde, bankiers op Wall Street, probeert af te schuiven op de allerarmsten in de wereld.’

Pechtold namens Hachchi (D66): OS puur om eigen belang is geen OS

‘Ik zeg alleen dat D66 het betreurt dat dit kabinet de bezuinigingen als excuus gebruikt om minder hulp te geven aan de allerarmsten op deze wereld. Ik vraag de minister waarom dit kabinet überhaupt nog aan ontwikkelingssamenwerking doet, als buitenlands beleid alleen maar is voor Nederland en de Nederlanders.’

El Fassed (GroenLinks): Internationale Samenwerking in plaats van Ontwikkelingssamenwerking

‘Nederland kan zich internationaal onderscheiden door ondernemingszin, duurzaamheid, mensenrechten, transparantie en eerlijke handel voorop te stellen, maar kiest ervoor om zo veel mogelijk thuis te blijven, en dat terwijl de crisis waarvan wij hier in Nederland de gevolgen merken, juist een internationale aanpak vergt.’

Voordewind (ChristenUnie): pal voor de zuiverheid van ODA

‘Als het gaat om de Basisbrief, daarin zet de staatssecretaris met kracht in op het veranderen van de richtlijn over vrede en veiligheid, de ODA. Die ODA-richtlijn wil hij verruimen. Dat motiveert hij vanuit het Nederlandse 3D-beleid. Er komt in het voorjaar van 2011 een high-level meeting. Daarbij moeten besluiten vallen om te zien of de richtlijnen veranderd kunnen worden. Kan de staatssecretaris ons daarover verder informeren? Welke richtlijnen wil hij wijzigen en welke coalities denkt hij te smeden? Met welke motivatie wil hij de ODA-criteria oprekken?’

Thieme (PvdD): investeer in economische capaciteit van ontwikkelingslanden

‘Wat ik zie gebeuren met deze subsidie [Initiatief Duurzame Handel, PvdB] is dat wij de positie van ontwikkelingslanden als leverancier van primaire goederen gaan versterken, terwijl wij zouden moeten investeren in de capaciteit van ontwikkelingslanden om niet alleen primaire goederen te produceren, maar deze ook te verwerken, op te waarderen en af te zetten op de eigen markten.’