Aanvraag en afwijzing: De ingediende moties en amendementen

Aan het eind van de dag van gisteren werd duidelijk dat de woordvoerders van Ontwikkelingssamenwerking én staatssecretaris Ben Knapen niet zomaar opgeven. Zo werden er al 7 amendementen ingediend, waarvan er direct al 6 in het geheel werden ontraden. Ook werden er 27 moties ingediend. Sommige al mede ondertekend door diverse woordvoerders. Van de moties werden er 4 overgenomen. De komende dagen zal blijken welke partijen zich na overleg met de fractie, ook nog achter deze moties zullen scharen.

De al ingediende amendementen

Ben Knapen gaf antwoord op alle al ingediende amendementen. Deze amendementen zijn allen door hem ontraden en slechts bij één vroeg hij uitstel om er nog op terug te komen. De komende twee weken zullen de amendementen verder naast elkaar worden gelegd en met elkaar worden vergeleken op overeenkomstige thema’s van inzet en bezuiniging. Tijdens het begrotingsdebat van 16 december zal dan ook duidelijk zijn welke partijen, welke amendementen ondersteunen.

Het antwoord: ‘Ontraden’

Antwoord op Kees van der Staaij (SGP). Het ongedaan maken van de bezuinigingen op onderwijs van 18 miljoen heeft als uitgangspunt dat er sprake is van onderuitputting van het ORIO programma. Dit is niet het geval.
Ontraden.

Antwoord op Arjan El Fassed (GroenLinks). Met betrekking tot het amendement tot gender: Wij gaan terug van 17 naar 7 miljoen maar zien voldoende medestand om MDG 3 fonds in de lucht te houden. Er zijn geen mogelijkheden om te intensiveren maar wel om te continueren.
Ontraden.

Antwoord op Joël Voordewind (ChristenUnie) en Kees van der Staaij (SGP). Het ongedaan maken van de MFS korting met behulp van het korten op de Nederlandse bijdrage aan het Europees Ontwikkelingsfonds. De Nederlandse bijdrage aan het EOF is een strafrechtelijke verplichting inclusief vaststaande procedures en sancties.
Ontraden.

Antwoord op Joël Voordewind (ChristenUnie). Het terugdraaien van de korting op het multilaterale aidsprogramma door het minderen op kas 2.11 en 2.12. Wat betreft de dekking zou dit betekenen dat het budgettaire label van het regeerakkoord moet worden aangepast of opgeheven.
Ontraden.

Antwoord op Ewout Irrgang (SP).20 miljoen voor HIV/AIDS en dat te ontrekken aan SBOS en NCDO. Maar ik probeer toch vast te houden aan de afspraken gemaakt aan de recent vastgestelde kortingen en bedragen.
Ontraden.

Antwoord op Ewout Irrgang (SP). De bezuinigingen op het HIV/AIDS fonds terugdraaien met behulp van minderen IDA 13/14/15/16. Als het gaat om de committering aan IDA16 dan zou dit pas budgettair gaan drukken in een latere periode. Bovendien gaat het niet alleen om IDA maar ook onze relatie tot de Wereldbank. Het is van wezenlijke betekenis om hier ons beleid platform te kunnen geven. Na de begrotingsbehandeling van volgende week zal er wel worden teruggekomen op IDA13/14/15 welke mogelijkheden hier zijn.
Ontraden en uitstel.

Antwoord op Klaas Dijkhoff (VVD) en Ewout Irrgang (SP). De 5,5 miljoen voor HIV/AIDS bestrijding uit het LOGO South programma halen. Hiermee gaan we het probleem van links naar rechts verplaatsen. We kunnen kijken naar de mogelijkheden maar we hebben duidelijke afspraken gemaakt dat zij hun activiteiten kunnen continueren. Als je dan kijkt naar het zijn van een betrouwbare partner dan ontraad ik deze motie.
Ontraden.

De ingediende moties

De moties werden nadat Ben Knapen de mogelijkheid had gehad om vragen te beantwoorden en tegenstrijdigheden weg te nemen één voor één in sneltreinvaart ingediend. In een zelfde tempo werden deze ook door Knapen beantwoord. Veel moties werden er niet aangenomen. In plaats daarvan werd het ondersteuning van beleid genoemd of geheel ontraden. Een aantal kreeg uitstel van antwoord en/of wordt schriftelijk afgehandeld. Waar de amendementen voornamelijk over MFS, HIV/AIDS en onderwijs gingen, betreffen de moties thema’s als coherentie, ODA en transparantie.

Sjoera Dikkers (PvdA)

Verzoekt de regering om met ingang van 1 januari 2011 de gemaakte afspraken met de ontvangende landen, de overgemaakte of gealloceerde bedragen en rapportages en afrekeningen openbaar te maken op internet in een voor het land relevante taal en in het Nederlands of Engels.
Ontraden.

Verzoekt de regering om een jaarlijkse onafhankelijke evaluatie te laten uitvoeren van het totale coherentiebeleid, inclusief de door de Nederlandse regering en door de Europese commissie gemaakte keuzes en hier deskundigen uit ontwikkelingslanden bij te betrekken.
Ontraden.

Verzoekt de regering de 0,8% BNP voor ontwikkelingssamenwerking (ODA) te handhaven. Mede ondertekend door Irrgang en Voordewind.
Ontraden.

Verzoekt de regering zich in te zich in te zetten om te komen tot een beloningsstructuur van de VN en aan de VN-gelieerde organisaties, alsmede van de Wereldbank en het IMF die passend is bij de doelstellingen van de organisaties en de Kamer over de inzet en de uitkomsten van deze jaarlijks te rapporteren. Mede ondertekend door Irrgang en Voordewind.
Ondersteuning van beleid.

Verzoekt de regering te onderzoeken hoe de hulpafhankelijkheid kan worden teruggebracht en verzoekt de regering om in internationaal verband aan te dringen op maximering van het bedrag dat een ontwikkelingsland aan hulpgelden ontvangt.
Ontraden.

Verzoekt het presidium om een onderzoekscommissie in te stellen naar de effecten van het multilaterale kanaal, het maatschappelijk middenveld en het bedrijfsleven op armoedebestrijding in ontwikkelingslanden.
Ontraden.

Klaas Dijkhoff (VVD)

Verzoekt de regering aan te sturen op een minder gefragmenteerde structuur bij de medefinancieringsorganisaties door een eis te stellen voor subsidieverstrekking van afhankelijkheid van overheidsfinanciering tot een maximum van vijftig procent.
Ontraden.

Verzoekt de regering bij de Voorjaarsnota 2011 te komen met een voorstel een einde te maken aan ontwikkelingssamenwerkingsbeleid door lagere overheden door aanpassing van de gemeentewet, dan wel het in mindering brengen van aan ontwikkelingssamenwerkingsbeleid bestede middelen op de uitkering uit het gemeentefonds, dan wel langs andere wegen.
Uitstel.

Spreekt uit dat de nationale overheid in het vervolg niet langer gedoneerde belastinggelden meetelt als basis voor een verdubbeling (of anderszins vermenigvuldigen) bij dergelijke publieksacties en deze enkel baseert op door personen en bedrijven gedoneerde middelen. Mede ondertekend door Dikkers.
Ondersteuning van beleid.

Verzoekt de regering de ontkoppeling van het beleid op het gebied HIV/AIDS van het beleid omtrent SRGR die in de Basisbrief Ontwikkelingssamenwerking wordt verricht weer ongedaan te maken en beide gekoppeld als beleidsprioriteit te hanteren. Mede ondertekend door Ferrier.
Ontraden.

Ewout Irrgang (SP)

Verzoekt de regering, zich in EU verband, in te zetten voor een aanscherping van de transparantierichtlijn voor Europese multinationale ondernemingen 2004/109/EC door multinationale ondernemingen te verplichten informatie publiek te maken over geldstromen van land naar land en over belastingafdrachten per land. Mede ondertekend door Dikkers.
Uitstel.

Kathleen Ferrier (CDA)

Verzoekt de regering via de eigen ambassades en ander EU-vertegenwoordigingen in fragiele staten pro-actief uitvoering te geven aan resolutie 1325 en verzoekt de regering op bilateraal en internationaal (EU en VN) niveau uitvoering van resolutie 1325 te blijven agenderen en de Kamer hierover jaarlijks te informeren. Mede ondertekend door Hachchi en Dikkers.
Ondersteuning van beleid.

Verzoekt der regering vanuit een mondialiseringsvisie coherentie voor duurzame ontwikkeling in praktijk vorm te geven en de Kamer jaarlijks een overzicht van projecten te sturen waarin coherentie actief wordt ingezet.
Schriftelijke beantwoording.

Verzoekt de Regering bij het ontwikkelen van een duurzame lokale economie in ontwikkelingslanden specifieke op duurzaamheid gerichte kennis en ervaring van bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties samen te brengen en waar mogelijk nieuwe pilots te starten en de Kamer daarover te informeren.
Overgenomen.

Wassila Hachchi (D66)

Verzoekt de regering de unieke Nederlandse aanpak van aidsbestrijding onder kwetsbare groepen, zoals mannen die seks hebben met mannen, te behouden in het HIV/AIDS beleid.
Ondersteuning van beleid.

Verzoekt de regering in VN- en EU-verband op te roepen tot de realisatie van Nationale Actieplannen voor VN- en EU-lidstaten die geen Nationale Actieplannen hebben, en assistentie te verlenen in het opstellen en uitvoeren van beleid omtrent VNVR 1325 aan landen die assistentie verzoeken. Verzoekt de regering zich in de EU in te zetten voor een Europees Actieplan om op Europees niveau VNVR 1325 in beleid te concretiseren dat specifiek gericht is op de resolutie in relatie tot EU taken. Mede ondertekend door El Fassed, Ferrier en Dikkers.
Ontraden.

Arjan El Fassed (GroenLinks)

Verzoekt de regering, onderzoek te doen naar de obstakels die Nederland of de EU in het leven kunnen roepen tegen de invoer van grondstoffen die illegaal gewonnen zijn of waarvan de winning gepaard is gegaan met ernstig geweld, mensenrechtenschending of milieuschade. Mede ondertekend door Dikkers, Hachchi en Voordewind.
Overgenomen.

Verzoekt de regering, in 2011, een tender uit te schrijven binnen het standaard subsidiekader die zich richt op vrouwen in fragiele staten en hun rechten. Mede ondertekend door Hachchi.
Ondersteuning van beleid (update).

Verzoekt de regering om in 2011 een start te maken met het ontsluiten van de beschikbare data van het Directoraat-Generaal Internationale Samenwerking en de Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie en een uitgewekt voorstel hiertoe voor de Voorjaarsnota naar de Kamer te sturen. Mede ondertekend door Dijkhoff.
Overgenomen.

Joël Voordewind (ChristenUnie)

Verzoekt de regering om de bezuiniging op ontwikkelingssamenwerking in de komende kabinetsperiode stapsgewijs en met oplopende bedragen in te voeren.
Ontraden.

Verzoekt de regering de norm van minimaal 0,7% van het BNP te handhaven en geen uitgaven uit ODA te doen, die volgens de internationale norm niet meegeteld mogen worden.
Overgenomen.

Verzoekt de regering om minimaal 15% van het ontwikkelingsbudget naar onderwijs te laten gaan.
Ontraden.

Verzoekt de regering alles in werk te stellen, zowel nationaal als internationaal, om belastingontwijking van burgers en bedrijven tegen te gaan.
Ondersteuning van beleid.

Verzoekt de regering in 2011 geen sectorale steun aan Rwanda te verstrekken maar deze steun per direct om te zetten in steun aan de Rwandese private landbouwsector, de media en het maatschappelijk middenveld.
Uitstel.

Verzoekt de regering de voorgenomen toename van financiële steun aan het IDH (Initiatief Duurzame Handel) te koppelen aan de voorwaarde van een transparante rapportagestructuur voor de bestedingen van dit geld en een voor relevante stakeholders transparante tijdlijn met betrekking tot de doelstellingen en de meetpunten, alsmede een voldoende transparante inspannings- en investeringsverplichting van de deelnemende bedrijven te eisen.
Ondersteuning van beleid en uitstel.

Verzoekt de regering in overleg met de in Nederland actieve supermarktketens te treden en in te zetten op convenant, waarin wordt afgesproken dat in 2015 de aangeboden huismerkproducten duurzaam zijn geproduceerd, dat de criteria voor duurzame inkopen als minimumnorm worden gehanteerd en dat via een jaarlijkse monitor wordt gerapporteerd over de voortgang.
Ondersteuning van beleid en uitstel.

Kees van der Staaij (SGP)

Verzoekt de regering om in de beoogde hervormingen van ontwikkelingssamenwerking substantieel te blijven investeren in (beroeps)onderwijs om op deze wijze bij te dragen aan de zelfredzaamheid en ontplooiingskansen in ontwikkelingslanden. Mede ondertekend door Dikkers, Hachchi en Voordewind.
Ondersteuning van beleid.

Johan Driessen (PVV) komt volgende week met moties.

Lees ook:

  • De mondelinge reactie van Ben Knapen op de Kamervragen
  • Een analyse van de ingediende Kamervragen
  • Een sfeerverslag
  • Een voorbeschouwing