IS-Barometer: Steun voor ontwikkelingsbudget flink gedaald

De steun voor het ontwikkelingsbudget van de overheid laat in de IS-Barometer 2010 een opvallende daling zien. Vorig jaar vond 66% van de bevolking dat het overheidsbudget voor ontwikkelingssamenwerking vergroot moest worden of gelijk moest blijven, dit jaar is dat 55%.  En in plaats van 34% vorig jaar geeft nu 45% aan dat het budget verlaagd moet worden. Dit is opvallend omdat de steun voor het budget de laatste jaren juist constant bleef. De belangrijkste reden om het budget niet te verhogen is dat men vindt dat eerst de (economische) situatie in eigen land op orde moet worden gebracht.

Steun voor internationale samenwerking

Tegelijk blijkt uit de peiling dat Nederlanders nog steeds positief staan ten opzichte van internationale samenwerking. Zo vindt 62% het belangrijk om mensen in arme landen te helpen zich te ontwikkelen en is 57% van mening dat de problemen in ontwikkelingslanden zo groot zijn dat we niet kunnen toekijken zonder te helpen. Weinigen (10%) zijn van mening dat ontwikkelingslanden hun problemen alleen op moeten lossen.

Dit jaar is voor het eerst gevraagd of mensen zichzelf als voor- of tegenstander van ontwikkelingssamenwerking zien. Een kleine groep (16%) noemt zichzelf tegenstander. De meest genoemde reden om tegen te zijn is dat eerst het eigen land/economie op orde moet zijn. Circa tweevijfde is voorstander van ontwikkelingssamenwerking. Opvallend is dat een vrij grote groep (41%) geen positie kiest.

Minder belangrijk

Hoewel de meerderheid van de Nederlandse bevolking nog steeds positief ten opzichte van internationale samenwerking staat, neemt dit percentage wel af. Zo vinden minder mensen dat problemen in ontwikkelingslanden zo groot zijn, dat we niet kunnen toekijken zonder te helpen (57% ten opzichte van 64% in 2009). Ook vinden meer mensen dat zolang in Nederland mensen in armoede leven, er geen geld moet gaan naar ontwikkelingssamenwerking (28% ten opzichte van 23% in 2009).

En verder

De peiling levert daarbij nog inzichten op over hoe internationale samenwerking leeft onder de Nederlandse bevolking. Zo blijkt dat de bekendheid van de millenniumdoelen constant is gebleven. Bijna de helft van de Nederlanders is ermee bekend en bijna een kwart van de bevolking kan spontaan een millenniumdoel noemen. Vorig jaar was nog sprake van een flinke stijging van de bekendheid. Het millenniumdoel dat het vaakst genoemd wordt, is doel 1 ‘armoede en honger halveren’. Wel is het vertrouwen in de haalbaarheid van de millenniumdoelen in 2015 laag. Het aandeel respondenten dat gelooft dat een doel (zeker) wel behaald zal worden, varieert tussen de 10% en de 28%. De respondenten hebben het meeste vertrouwen in het verbeteren van de gezondheid van moeders en het terugdringen van kindersterfte (doelen 4 en 5). Dat is opvallend omdat het verbeteren van gezondheid van moeders in werkelijkheid nog flink achter loopt. Er is het minste vertrouwen in het halen van de doelen ‘gelijke rechten voor mannen en vrouwen’ (doel 3) en ‘armoede en honger halveren’ (doel 1).

Zelf actief

Net als vorig jaar geeft bijna driekwart van de bevolking aan een activiteit te ondernemen die een bijdrage levert aan internationale samenwerking. Dat wordt het meest gedaan in de vorm van losse donaties (43%), doneren van goederen (37%) en het meedoen aan een loterij die goede doelen steunt (35%). Sommige activiteiten ondernemen Nederlanders vaker dan vorig jaar: respondenten zeggen vaker geld te geven via losse donaties en fairtradeproducten te kopen dan in 2009.

Als laatste is gekeken welke groepen Nederlanders een bovengemiddeld positieve houding ten opzichte van internationale samenwerking hebben en welke groepen juist niet. Vrouwen, hoger opgeleiden, jongeren en aanhangers van een kerk- of geloofgemeenschap en PvdA-, D66-, GroenLinks- of ChristenUnie-stemmers zijn positiever over internationale samenwerking dan gemiddeld. Daarentegen hebben mannen, lager opgeleiden en VVD- en PVV-stemmers een relatief lagere score dan gemiddeld.

NCDO peilt sinds 2006 jaarlijks in samenwerking met Motivaction hoe Nederlanders betrokken zijn bij internationale samenwerking. In mei 2010 hebben opnieuw 1500 mensen deelgenomen aan een online meting van de Barometer.

Auteur
Thomas Hurkxkens

Datum:
19 oktober 2010